Vragen? Bel 033 - 258 85 87

Home - Werkwijze - VVE bij de Minisoos

VVE bij de Minisoos

Visie

Bij De Minisoos zetten we VVE in om kinderen een extra steuntje in de rug te geven vóór hun start op het basisonderwijs. Met behulp van VVE bieden wij kinderen in de leeftijd van twee-en-een-half tot vier jaar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. Op deze manier beogen wij achterstanden op de langere termijn te verminderen. Met het VVE programma ‘Doe meer met Bas’ sluiten wij aan op het individu en het groepsproces en zorgen wij voor aanbod op maat. Dat wil zeggen dat wij kinderen uitdagen en ondersteunen waar nodig en mogelijk.

Om te zorgen voor een soepele overgang naar de basisschool, zorgen wij voor een warme overdracht voor al onze VVE kinderen. Op deze manier zijn de leerkrachten van het basisonderwijs op de hoogte van de ontwikkeling van het kind en kunnen zij hierop inspelen.

Hoe ziet dat er dan uit?

Onze visie vertalen we in de praktijk met behulp van het programma ‘Doe meer met Bas’. Onze pedagogisch medewerkers zijn geschoold in dit programma en hebben allen een VVE certificaat behaald.

Het programma is ontwikkelt voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Het programma kan dus ook op de basisschool gebruikt worden. Binnen het programma is specifieke aandacht voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij hun taalontwikkeling, Nederlands als tweede taal hebben of kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand. Binnen het programma licht de nadruk vooral op de taalontwikkeling, omdat dit van groot belang is voor kinderen. Het programma is gekoppeld aan Bas-prentenboeken, zoals ‘ik ben Bas’, ‘Bas past op Opa’ en ‘Welterusten Bas’. In totaal beschikken wij over negen thema’s. Ieder thema duurt vier tot zes weken.

Per thema zijn er doelen voor taal, motoriek, rekenen en de sociaal emotionele ontwikkeling uitgewerkt. Met name de doelen voor taal en rekenen dienen als uitgangspunt bij de uitvoering van het programma. Bij taal kun je denken aan woordenschat en interactie met de omgeving. Bij rekenen kun je denken aan tellen en vergelijken. Per doel is uitgewerkt wat je van een kind van een bepaalde leeftijd zou mogen verwachten. Daarnaast zijn er tussendoelen opgesteld. Deze gebruiken wij om met kinderen naar het einddoel toe te werken.

Bij de peutergroepen van de Minisoos stimuleren wij kinderen op alle ontwikkelingsgebieden: cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel. Deze stimulering gebeurd spelenderwijs. De activiteiten die wij doen sluiten zoveel mogelijk aan op het thema. Het thema is ook duidelijk zichtbaar in de ruimte. Tijdens de thema’s komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Wij werken met een themaplanning waardoor wij bewust aanbod creëren voor onze kinderen. Daarbij is ook ruimte voor spontane activiteiten, zodat we kunnen aansluiten op de interesses van de kinderen. Als in de themaplanning een activiteit benoemd staat, maar de kinderen interesse hebben in andere activiteiten, besteden we daar aandacht aan. 

Een belangrijk doel is de taal- en spreekvaardigheden van kinderen verbeteren. Onze pm’ers doen dit op verschillende manieren. Zo worden boekjes die worden voorgelezen eerst gelezen met de kinderen die extra aandacht nodig hebben op taalgebied. Vervolgens wordt het boekje in de kring herhaald. Daarnaast is in de ruimte een verteltafel aanwezig met materialen waarmee de kinderen het boekje kunnen naspelen. Ook zijn er woordkaarten in de ruimte, met daarop foto’s en woorden die bij het thema centraal staan. Deze woordkaarten kunnen met de VVE kinderen worden doorgesproken. Door het aanbod en de inrichting af te stemmen rondom een thema, leeft het thema binnen de groep en horen, zien en ervaren kinderen op verschillende manieren het thema.

Inrichting van de ruimte en materialen

De lokalen van de peutergroepen van de Minisoos zijn ingericht met hoeken die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen, zoals bijvoorbeeld een huishoek en een bouwhoek. Hier kunnen kinderen koken, bakken, schoonmaken en bouwen met diverse bouwmaterialen. Er zijn verschillende tafels met stoelen waar kinderen met werkjes aan de slag kunnen. 

Met onze huishoek proberen we een zo echt mogelijke situatie te creëren voor de kinderen. Op die manier sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. Om fantasie- en samenspel te stimuleren hebben wij poppen, servies, poppenkleertjes, een wandelwagen, een bedje en diverse keukenmaterialen. Ook de autohoek nodigt uit tot samenspel en fantasiespel met verschillende auto’s. Wanneer het thema veranderd, passen wij de materialen in de hoek aan, door middel van bijvoorbeeld verkleedkleren.

Aan de lage tafels is er ruimte voor creatieve activiteiten, zoals kleuren met potloden en stiften, knippen, verven en prikken. Deze activiteiten begeleiden wij altijd. Ook beschikken wij over klei en magnetisch zand. Ook dit zijn open materialen, waardoor de fantasie van de kinderen de vrije loop kan.

Met behulp van diverse activiteiten en materialen stimuleren wij de rekenontwikkeling van de kinderen. Hiervoor gebruiken wij bijvoorbeeld kralen die de kinderen kunnen sorteren. Daarnaast doen we diverse activiteiten in de kring zoals: verschillende soorten gereedschap bij elkaar zoeken en fruit op kleur sorteren. Ook beschikken wij over puzzels in diverse moeilijkheidsgraden, zoals bijvoorbeeld puzzels van 6 stukjes en puzzels van 32 stukjes. Op die manier kunnen we aansluiten bij wat het kind al kan, en het kind uitdaging aanbieden waar mogelijk.